Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

4517

W dniu 14 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego powołał pierwszą w powiecie wołomińskim Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. W skład Rady kadencji 2019 – 2022 wchodzą:

1. Grzegorz Siwek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego – Przewodniczący Rady

2. Anna Orlińska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Radzymińskie Forum” z Radzymina – Wiceprzewodnicząca Rady 

3. Grzegorz Grabowski – przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

4. Krzysztof Mikulski – przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK” z Tłuszcza 

5. Rafał Rozpara – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” z Tłuszcza 

6. Izabella Sasin – przedstawiciel Fundacji Ogarnij Emocje z Wołomina 

7. Paweł Śliwa – przedstawiciel Rady Powiatu Wołomińskiego 

8. Arkadiusz Werelich – przedstawiciel Rady Powiatu Wołomińskiego.


Do zadań Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim należą:

1)  opiniowanie projektów aktów strategii rozwoju; 
2)  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  zadań  publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Biuro Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim:

Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 012 (przyziemie / wejście B),
tel.: 22 346-11-14, e-mail: rdpp@powiat-wolominski.pl

Szczegółowe informacje o działalności Rady:

zaproszenie do udziału w pracach / lista zgłoszonych kandydatur / uchwały w sprawie składu Rady