Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Walory przyrodnicze

23004
Krajobraz Powiatu Wołomińskiego jest nizinny. Powiat położony jest w środkowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, wchodzącej w skład tzw. Niżu Polskiego. Północna granica powiatu opiera się o Bug i Liwiec. Wysokości terenu wahają się od ok. 85 metrów w części północno - zachodniej do 140 metrów n.p.m. w części południowo – wschodniej. Potwierdzają one ogólne nachylenie terenu w kierunku północno – zachodnim, co szczególnie dobrze jest widoczne w kierunkach biegów rzek. Są tu liczne małe rzeczki, dopływy Bugu lub Zalewu Zegrzyńskiego, których długość rzadko sięga kilkudziesięciu kilometrów. Wszystkie one biorą jednak początek poza granicami powiatu wołomińskiego. Głównymi elementami rzeźby terenu są doliny: Bugu i takich rzek jak Liwiec, Osownica, Rządza, Cienka, Czarna i Długa. Rzeki te, wraz ze swymi licznymi dopływami oraz naturalnymi oczkami wodnymi, torfowiskami, bagnami i stawami, stanowią dość gęstą sieć wodną.

Obok dolin rzecznych, w rzeźbie terenu najwyraźniej zaznaczają się wspaniale wykształcone, wielokilometrowe ciągi wydmowe, szczególnie w dorzeczu rzeki Długiej oraz wzdłuż granicy oddzielającej Równinę Wołomińską od tarasów Doliny Wisły. We wschodniej części powiatu wołomińskiego często występują formy pochodzenia lodowcowego. Są to moreny czołowe, oraz piaszczysto żwirowe wały z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.

Dawniej bogactwem regionu były lasy. Dziś działalność proekologiczna zmierza do otoczenia opieką i wykorzystania na cele rekreacyjne resztek dawnych puszcz: Słupeckiej, Kamienieckiej, Jadowskiej i Sulejowskiej. Są tu lasy, łąki, rozlewiska, pełne dzikich zwierząt i ptactwa. Duże tereny leśne urozmaicają wydmy. Tak przyrodniczo piękne są przede wszystkim środkowo - wschodnie tereny powiatu. Znajdujące się tu gminy mają charakter typowo rolniczy. Dzięki temu zachowało się wiele nieskażonych terenów, czystych, obfitujących w ryby wód i lasów różnorodnych gatunkowo. Przykładem są lasy gminy Klembów, tworzące rezerwat Dębina oraz torfowiskowy rezerwat Śliże. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin. Rezerwat Dębina w Gminie Klembów, o powierzchni 50,4 ha, jest najstarszym i największym rezerwatem na terenie Powiatu Wołomińskiego. Utworzony został w 1952 roku w celu ochrony stanowiska dębu szypułkowego.

W północnej części powiatu, w dolnym biegu Bugu leży Nadbużański Park Krajobrazowy. Obejmuje fragment doliny Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Cezarowskich. Dominują tu ponad 100-letnie bory sosnowe. Obok starorzeczy i torfowisk występują suche, ubogie wydmy i żyzne lasy łęgowe. Doliny Bugu porastają kwieciste łąki.

Zachodnie miasta coraz bardziej wtapiają się w aglomerację warszawską, nie tracąc jednak własnego charakteru. Stanowi go zacisze, gdyż budownictwo jest tu przede wszystkim jednorodzinne. Mimo intensywnej rozbudowy, niezmiennym przyrodniczym elementem są tu leciwe drzewa - pomniki przyrody. Można je napotkać zarówno na skwerach, jak i na prywatnych posesjach. Mimo rozbudowy i rozwoju miast, również w tej części powiatu lasy zajmują dużą powierzchnię. W Kobyłce najcenniejsza przyroda stanowi rezerwat Grabicz. Są tu liczne pagórki z kępami brzozowymi i dębowymi. Rezerwat jest ostoją dzikiego ptactwa, szczególnie wodnego, dzięki torfowiskowemu zbiornikowi wodnemu. Możemy napotkać przedstawicieli aż 40 gatunków. Gniazduje tu między innymi największa na tym terenie kolonia lęgowa Mewy Śmieszki. Piaszczyste drogi wiodące przez las nadają się do pieszych wędrówek i grzybobrania.